+994 12 436 99 37
+994 51 741 06 00
+994 55 207 50 74

Haqqımızda

2000-ci ildən fəaliyyətə başlamış "Seyf Ko." MMC artıq 24 ildir ki, müştərilərinin xidmətindədir. Bu müddət ərzində şirkətdə böyük dəyişikliklər baş vermişdir.

Şirkət müştəri yönlümü strategiyanı özünün əsas prinsipi olaraq seçmiş və bu istiqamətdə əsaslı işlər görmüşdür. İldən ilə kefiyyət sistemi təkmilləşir.

Xidmət səviyyəsi daha yüksək pilləyə qaldırılır.

Məhsul portfelində çeşid çoxluğu, kefiyyətə nəzarət , satışdan sonrakı xidmət, müştəri yönümlülük kimi prinsiplər şirkətin əsas strategiyasıdır.

Koreya, Amerika,İspaniya,Bolqariya və İtaliya istehsalı olan seyflər artıq satış mərkəzlərimizdədir.

"Seyf Ko." MMC-nin kollektivi qarşılıqlı əməkdaşlığın daimi və faydalı olması üçün öz bacarığını və təcrübəsini daim artırır.

"Seyf Ko." MMC dünyanın aparıcı seyf və metal mebel brendlərinin AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ərazisində rəsmi nümayəndəsidir.

"Seyf Ko." MMC AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ərazisində seyf və metal mebel satışı sahəsində 2000-ci ildən flaqmandır və bu sahədə bir çox yeniliklərin yaradıcısıdır.

 


 

с 2000 года компания "Seyf Ko." ООО начала свою деятельностью Вот уже 24 года предоставляем свои услуги на рынке. За это время наша компания расширилась и заняла занятные позиции в этой сфере.

Компания выбрала в качестве своего основного принципа стратегии клиентская база сделала в этом направлении.

В системе качества улучшается из года в год. Уровень обслуживания повышается на более высокий уровень.

Большой ассортимент продукции, контроль качества, обслуживание после продажи, ориентир на запросы клиента, принципы такие как стратегии компании.

Уже размешены товары Кореи, Германии, России, Болгарии и Италия по центрам продаж.

Коллектив "Seyf Ko." ООО постоянно совершенствует свои навыки, нарастает свой опыт и взаимно сотрудничают с другими компаниями.

"Seyf Ko." ООО официальный представитель в Азербайджанской Республике ведущих мировых брендов производителей сейфов и металлической мебели.

"Seyf Ko." ООО основатель и лидер в продажи сейфов и металлической мебели в Азербайджанской Республики.

 


 

Since 2000, the company"Seyf Ko." Ltd. started its activities For 24 years now we have been providing our services in the market. During this time our company has expanded and occupied amusing positions in this area.

The company chose the client base as its main principle of the Strategy in this direction.

The quality system improves from year to year. The level of service rises to a higher level.

A wide range of products, quality control, after-sale service, a reference point for customer requests, principles such as company strategies.

Goods from Korea, Germany, Russia, Bulgaria and Italy have already been placed by sales centers.

The staff of"Seyf Ko." Ltd constantly improves its skills, increases its experience and collaborates with other companies.

"Seyf Ko." Ltd is the official representative in the Republic of Azerbaijan of the world's leading manufacturers of safes and metal furniture.

"Seyf Ko." Ltd is the founder and leader in the sale of safes and metal furniture in the Republic of Azerbaijan.

logo